Martial arts over 50 years
Taijiquan: Yang Taijiquan over 30 years but going back to Chen Taijiquan, adding Sun Taijiquan, Once again training Wing Chun too

Also trained; CMC Taijiquan, Xingyiquan, Chénshì Taijiquan, a bit of Wu Taijiquan, A bit of Sun Taijiquan,
dabble in Yǒng Chūn, a little Bāguàzhǎng and a tad of Yiquan/Dachengquan, Sanda, a bit of Changquan and a tiny bit of JKD. And if you go back far enough you get to pre-olympic TKD and Japanese Jujutsu too.