u d s s

OP
Big Don

Big Don

Sr. Grandmaster
Joined
Sep 2, 2007
Messages
10,551
Reaction score
189
Location
Sanger CA
If nothing else, and let's be honest, it is a fun way to baffle your friends and family
 

ShelleyK

Brown Belt
Joined
May 2, 2009
Messages
424
Reaction score
16
Location
Tonawanda NY
癒癒looɔ ʎʇʇǝɹd sı sıɥʇ ʎǝɥ 癒lol
 

MA-Caver

Sr. Grandmaster
MT Mentor
Joined
Aug 21, 2003
Messages
14,960
Reaction score
312
Location
Chattanooga, TN
I wonder how cool would it be if the letters were upside down, backwards and put in a vertical format... sorta like new chinese characters... :uhyeah:
 

Makalakumu

Gonzo Karate Apocalypse
MT Mentor
Joined
Oct 30, 2003
Messages
13,887
Reaction score
232
Location
Hawaii
I teach at a school for dyslexic children. You've given me a torture device. LOL!
 

Xue Sheng

All weight is underside
Joined
Jan 8, 2006
Messages
34,353
Reaction score
9,510
Location
North American Tectonic Plate
It can apparently tirn over a rather lartge amount of text. It did the gettysburg address to.

˙ɐɔıɹǝɯɐ ɟo sǝʇɐʇs pǝʇıun ǝɥʇ ɹoɟ uoıʇnʇıʇsuoɔ sıɥʇ ɥsılqɐʇsǝ puɐ uıɐpɹo op 'ʎʇıɹǝʇsod ɹno puɐ sǝʌlǝsɹno oʇ ʎʇɹǝqıl ɟo sƃuıssǝlq ǝɥʇ ǝɹnɔǝs puɐ 'ǝɹɐɟlǝʍ lɐɹǝuǝƃ ǝɥʇ ǝʇoɯoɹd 'ǝɔuǝɟǝp uoɯɯoɔ ǝɥʇ ɹoɟ ǝpıʌoɹd 'ʎʇılınbuɐɹʇ ɔıʇsǝɯop ǝɹnsuı 'ǝɔıʇsnɾ ɥsılqɐʇsǝ 'uoıun ʇɔǝɟɹǝd ǝɹoɯ ɐ ɯɹoɟ oʇ ɹǝpɹo uı 'sǝʇɐʇs pǝʇıun ǝɥʇ ɟo ǝldoǝd ǝɥʇ ǝʍ
 
OP
Big Don

Big Don

Sr. Grandmaster
Joined
Sep 2, 2007
Messages
10,551
Reaction score
189
Location
Sanger CA
It can apparently tirn over a rather lartge amount of text. It did the gettysburg address to.

˙ɐɔıɹǝɯɐ ɟo sǝʇɐʇs pǝʇıun ǝɥʇ ɹoɟ uoıʇnʇıʇsuoɔ sıɥʇ ɥsılqɐʇsǝ puɐ uıɐpɹo op 'ʎʇıɹǝʇsod ɹno puɐ sǝʌlǝsɹno oʇ ʎʇɹǝqıl ɟo sƃuıssǝlq ǝɥʇ ǝɹnɔǝs puɐ 'ǝɹɐɟlǝʍ lɐɹǝuǝƃ ǝɥʇ ǝʇoɯoɹd 'ǝɔuǝɟǝp uoɯɯoɔ ǝɥʇ ɹoɟ ǝpıʌoɹd 'ʎʇılınbuɐɹʇ ɔıʇsǝɯop ǝɹnsuı 'ǝɔıʇsnɾ ɥsılqɐʇsǝ 'uoıun ʇɔǝɟɹǝd ǝɹoɯ ɐ ɯɹoɟ oʇ ɹǝpɹo uı 'sǝʇɐʇs pǝʇıun ǝɥʇ ɟo ǝldoǝd ǝɥʇ ǝʍ
˙˙˙ʞɹoʍ ɹǝʇɟɐ ǝqʎɐɯ 'ʇǝʎ ʇı puıɟ oʇ pǝıɹʇ ʇ,uǝʌɐɥ ı ˙sɐʍ ʇıɯıl ǝzıs ǝɥʇ ʇɐɥʍ pǝɹǝpuoʍ ı 'ǝnx 'looɔ ʎɹǝʌ
 

Xue Sheng

All weight is underside
Joined
Jan 8, 2006
Messages
34,353
Reaction score
9,510
Location
North American Tectonic Plate
˙˙˙ʞɹoʍ ɹǝʇɟɐ ǝqʎɐɯ 'ʇǝʎ ʇı puıɟ oʇ pǝıɹʇ ʇ,uǝʌɐɥ ı ˙sɐʍ ʇıɯıl ǝzıs ǝɥʇ ʇɐɥʍ pǝɹǝpuoʍ ı 'ǝnx 'looɔ ʎɹǝʌ

Apparently a lot more than I have time to experiment with at this time

The Declaration of Independence - ǝɔuǝpuǝdǝpuı ɟo uoıʇɐɹɐlɔǝp ǝɥʇ

uoʇlɐʍ ǝƃɹoǝƃ 'llɐɥ uɐɯʎl 'ʇʇǝuuıʍƃ uoʇʇnq
:ɐıƃɹoǝƃ
uoʇǝlppıɯ ɹnɥʇɹɐ '˙ɹɾ 'ɥɔuʎl sɐɯoɥʇ '˙ɹɾ 'pɹɐʍʎǝɥ sɐɯoɥʇ 'ǝƃpǝlʇnɹ pɹɐʍpǝ
:ɐuıloɹɐɔ ɥʇnos
uuǝd uɥoɾ 'sǝʍǝɥ ɥdǝsoɾ 'ɹǝdooɥ ɯɐıllıʍ
:ɐuıloɹɐɔ ɥʇɹou
uoʇxɐɹq ɹǝʇɹɐɔ 'ǝǝl ʇooɟʇɥƃıl sıɔuɐɹɟ '˙ɹɾ 'uoslǝu sɐɯoɥʇ 'uosıɹɹɐɥ uıɯɐɾuǝq 'uosɹǝɟɟǝɾ sɐɯoɥʇ 'ǝǝl ʎɹuǝɥ pɹɐɥɔıɹ 'ǝɥʇʎʍ ǝƃɹoǝƃ
:ɐıuıƃɹıʌ
uoʇlloɹɹɐɔ ɟo lloɹɹɐɔ sǝlɹɐɥɔ 'ǝuoʇs sɐɯoɥʇ 'ɐɔɐd ɯɐıllıʍ 'ǝsɐɥɔ lǝnɯɐs
:puɐlʎɹɐɯ
uɐǝʞɔɯ sɐɯoɥʇ 'pɐǝɹ ǝƃɹoǝƃ 'ʎǝupoɹ ɹɐsǝɐɔ
:ǝɹɐʍɐlǝp
ssoɹ ǝƃɹoǝƃ 'uoslıʍ sǝɯɐɾ 'ɹolʎɐʇ ǝƃɹoǝƃ 'ɥʇıɯs sǝɯɐɾ 'ɹǝɯʎlɔ ǝƃɹoǝƃ 'uoʇɹoɯ uɥoɾ 'uılʞuɐɹɟ uıɯɐɾuǝq 'ɥsnɹ uıɯɐɾuǝq 'sıɹɹoɯ ʇɹǝqoɹ
:ɐıuɐʌlʎsuuǝd
ʞɹɐlɔ ɯɐɥɐɹqɐ 'ʇɹɐɥ uɥoɾ 'uosuıʞdoɥ sıɔuɐɹɟ 'uoodsɹǝɥʇıʍ uɥoɾ 'uoʇʞɔoʇs pɹɐɥɔıɹ
:ʎǝsɹǝɾ ʍǝu
sıɹɹoɯ sıʍǝl 'sıʍǝl sıɔuɐɹɟ 'uoʇsƃuıʌıl dılıɥd 'pʎolɟ ɯɐıllıʍ
:ʞɹoʎ ʍǝu
ʇʇoɔloʍ ɹǝʌılo 'sɯɐıllıʍ ɯɐıllıʍ 'uoʇƃuıʇunɥ lǝnɯɐs 'uɐɯɹǝɥs ɹǝƃoɹ
:ʇnɔıʇɔǝuuoɔ
ʎɹǝllǝ ɯɐıllıʍ 'suıʞdoɥ uǝɥdǝʇs
:puɐlsı ǝpoɥɹ
ʎɹɹǝƃ ǝƃpıɹqlǝ 'ǝuıɐd ʇɐǝɹʇ ʇɹǝqoɹ 'sɯɐpɐ uɥoɾ 'sɯɐpɐ lǝnɯɐs 'ʞɔoɔuɐɥ uɥoɾ
:sʇʇǝsnɥɔɐssɐɯ
uoʇuɹoɥʇ ʍǝɥʇʇɐɯ 'ǝlddıɥʍ ɯɐıllıʍ 'ʇʇǝlʇɹɐq ɥɐısoɾ
:ǝɹıɥsdɯɐɥ ʍǝu
ʞɔoɔuɐɥ uɥoɾ
˙ɹouoɥ pǝɹɔɐs ɹno puɐ 'sǝunʇɹoɟ ɹno 'sǝʌıl ɹno ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ oʇ ǝƃpǝld ʎllɐnʇnɯ ǝʍ 'ǝɔuǝpıʌoɹd ǝuıʌıp ɟo uoıʇɔǝʇoɹd ǝɥʇ uo ǝɔuɐılǝɹ ɯɹıɟ ɐ ɥʇıʍ 'uoıʇɐɹɐlɔǝp sıɥʇ ɟo ʇɹoddns ǝɥʇ ɹoɟ puɐ ˙op ʇɥƃıɹ ɟo ʎɐɯ sǝʇɐʇs ʇuǝpuǝdǝpuı ɥɔıɥʍ sƃuıɥʇ puɐ sʇɔɐ ɹǝɥʇo llɐ op oʇ puɐ 'ǝɔɹǝɯɯoɔ ɥsılqɐʇsǝ 'sǝɔuɐıllɐ ʇɔɐɹʇuoɔ 'ǝɔɐǝd ǝpnlɔuoɔ 'ɹɐʍ ʎʌǝl oʇ ɹǝʍod llnɟ ǝʌɐɥ ʎǝɥʇ 'sǝʇɐʇs ʇuǝpuǝdǝpuı puɐ ǝǝɹɟ sɐ ʇɐɥʇ puɐ ؛pǝʌlossıp ʎllɐʇoʇ ǝq oʇ ʇɥƃno puɐ sı 'uıɐʇıɹq ʇɐǝɹƃ ɟo ǝʇɐʇs ǝɥʇ puɐ ɯǝɥʇ uǝǝʍʇǝq uoıʇɔǝuuoɔ lɐɔıʇılod llɐ ʇɐɥʇ puɐ 'uʍoɹɔ ɥsıʇıɹq ǝɥʇ oʇ ǝɔuɐıƃǝllɐ llɐ ɯoɹɟ pǝʌlosqɐ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ 'sǝʇɐʇs ʇuǝpuǝdǝpuı puɐ ǝǝɹɟ ǝq oʇ ʇɥƃno ʇɥƃıɹ ɟo puɐ 'ǝɹɐ sǝıuoloɔ pǝʇıun ǝsǝɥʇ ʇɐɥʇ 'ǝɹɐlɔǝp puɐ ɥsılqnd ʎluɯǝlos 'sǝıuoloɔ ǝsǝɥʇ ɟo ǝldoǝd pooƃ ǝɥʇ ɟo ʎʇıɹoɥʇnɐ ʎq puɐ 'ǝɯɐu ǝɥʇ uı 'op 'suoıʇuǝʇuı ɹno ɟo ǝpnʇıʇɔǝɹ ǝɥʇ ɹoɟ plɹoʍ ǝɥʇ ɟo ǝƃpnɾ ǝɯǝɹdns ǝɥʇ oʇ ƃuılɐǝddɐ 'pǝlqɯǝssɐ 'ssǝɹƃuoɔ lɐɹǝuǝƃ uı 'ɐɔıɹǝɯɐ ɟo sǝʇɐʇs pǝʇıun ǝɥʇ ɟo sǝʌıʇɐʇuǝsǝɹdǝɹ ǝɥʇ 'ǝɹoɟǝɹǝɥʇ 'ǝʍ
˙spuǝıɹɟ ǝɔɐǝd uı 'ɹɐʍ uı sǝıɯǝuǝ 'puıʞuɐɯ ɟo ʇsǝɹ ǝɥʇ ploɥ ǝʍ sɐ 'ɯǝɥʇ ploɥ puɐ 'uoıʇɐɹɐdǝs ɹno sǝɔunouǝp ɥɔıɥʍ 'ʎʇıssǝɔǝu ǝɥʇ uı ǝɔsǝınbɔɐ 'ǝɹoɟǝɹǝɥʇ 'ʇsnɯ ǝʍ ˙ʎʇıuınƃuɐsuoɔ ɟo puɐ ǝɔıʇsnɾ ɟo ǝɔıoʌ ǝɥʇ oʇ ɟɐǝp uǝǝq ǝʌɐɥ ooʇ ʎǝɥʇ ˙ǝɔuǝpuodsǝɹɹoɔ puɐ suoıʇɔǝuuoɔ ɹno ʇdnɹɹǝʇuı ʎlqɐʇıʌǝuı plnoʍ ɥɔıɥʍ 'suoıʇɐdɹnsn ǝsǝɥʇ ʍoʌɐsıp oʇ pǝɹpuıʞ uoɯɯoɔ ɹno ɟo sǝıʇ ǝɥʇ ʎq ɯǝɥʇ pǝɹnɾuoɔ ǝʌɐɥ ǝʍ puɐ 'ʎʇıɯıuɐuƃɐɯ puɐ ǝɔıʇsnɾ ǝʌıʇɐu ɹıǝɥʇ oʇ pǝlɐǝddɐ ǝʌɐɥ ǝʍ ˙ǝɹǝɥ ʇuǝɯǝlʇʇǝs puɐ uoıʇɐɹƃıɯǝ ɹno ɟo sǝɔuɐʇsɯnɔɹıɔ ǝɥʇ ɟo ɯǝɥʇ pǝpuıɯǝɹ ǝʌɐɥ ǝʍ ˙sn ɹǝʌo uoıʇɔıpsıɹnɾ ǝlqɐʇuɐɹɹɐʍun uɐ puǝʇxǝ oʇ ǝɹnʇɐlsıƃǝl ɹıǝɥʇ ʎq sʇdɯǝʇʇɐ ɟo ǝɯıʇ oʇ ǝɯıʇ ɯoɹɟ ɯǝɥʇ pǝuɹɐʍ ǝʌɐɥ ǝʍ ˙uǝɹɥʇǝɹq ɥsıʇıɹq ɹno oʇ suoıʇuǝʇʇɐ uı ƃuıʇuɐʍ uǝǝq ǝʍ ǝʌɐɥ ɹou
˙ǝldoǝd ǝǝɹɟ ɐ ɟo ɹǝlnɹ ǝɥʇ ǝq oʇ ʇıɟun sı 'ʇuɐɹʎʇ ɐ ǝuıɟǝp ʎɐɯ ɥɔıɥʍ ʇɔɐ ʎɹǝʌǝ ʎq pǝʞɹɐɯ snɥʇ sı ɹǝʇɔɐɹɐɥɔ ǝsoɥʍ 'ǝɔuıɹd ɐ ˙ʎɹnɾuı pǝʇɐǝdǝɹ ʎq ʎluo pǝɹǝʍsuɐ uǝǝq ǝʌɐɥ suoıʇıʇǝd pǝʇɐǝdǝɹ ɹno :sɯɹǝʇ ǝlqɯnɥ ʇsoɯ ǝɥʇ uı ssǝɹpǝɹ ɹoɟ pǝuoıʇıʇǝd ǝʌɐɥ ǝʍ suoıssǝɹddo ǝsǝɥʇ ɟo ǝƃɐʇs ʎɹǝʌǝ uı
˙suoıʇıpuoɔ puɐ sǝxǝs 'sǝƃɐ llɐ ɟo uoıʇɔnɹʇsǝp pǝɥsınƃuıʇsıpun uɐ sı 'ǝɹɐɟɹɐʍ ɟo ǝlnɹ uʍouʞ ǝsoɥʍ sǝƃɐʌɐs uɐıpuı ssǝlıɔɹǝɯ ǝɥʇ 'sɹǝıʇuoɹɟ ɹno ɟo sʇuɐʇıqɐɥuı ǝɥʇ uo ƃuıɹq oʇ pǝɹnoʌɐǝpuǝ sɐɥ puɐ 'sn ʇsƃuoɯɐ suoıʇɔǝɹɹnsuı ɔıʇsǝɯop pǝʇıɔxǝ sɐɥ ǝɥ
˙spuɐɥ ɹıǝɥʇ ʎq sǝʌlǝsɯǝɥʇ llɐɟ oʇ ɹo 'uǝɹɥʇǝɹq puɐ spuǝıɹɟ ɹıǝɥʇ ɟo sɹǝuoıʇnɔǝxǝ ǝɥʇ ǝɯoɔǝq oʇ 'ʎɹʇunoɔ ɹıǝɥʇ ʇsuıɐƃɐ sɯɹɐ ɹɐǝq oʇ sɐǝs ɥƃıɥ ǝɥʇ uo ǝʌıʇdɐɔ uǝʞɐʇ suǝzıʇıɔ ʍollǝɟ ɹno pǝuıɐɹʇsuoɔ sɐɥ ǝɥ
˙uoıʇɐu pǝzılıʌıɔ ɐ ɟo pɐǝɥ ǝɥʇ ʎɥʇɹoʍun ʎllɐʇoʇ puɐ 'sǝƃɐ snoɹɐqɹɐq ʇsoɯ ǝɥʇ uı pǝlǝllɐɹɐd ʎlǝɔɹɐɔs ʎpıɟɹǝd & ʎʇlǝnɹɔ ɟo sǝɔuɐʇsɯnɔɹıɔ ɥʇıʍ unƃǝq ʎpɐǝɹlɐ 'ʎuuɐɹʎʇ puɐ 'uoıʇɐlosǝp 'ɥʇɐǝp ɟo sʞɹoʍ ǝɥʇ ʇɐǝldɯoɔ oʇ sǝıɹɐuǝɔɹǝɯ uƃıǝɹoɟ ɟo sǝıɯɹɐ ǝƃɹɐl ƃuıʇɹodsuɐɹʇ ǝɯıʇ sıɥʇ ʇɐ sı ǝɥ
˙ǝldoǝd ɹno ɟo sǝʌıl ǝɥʇ pǝʎoɹʇsǝp puɐ 'suʍoʇ ɹno ʇuɹnq 'sʇsɐoɔ ɹno pǝƃɐʌɐɹ 'sɐǝs ɹno pǝɹǝpunld sɐɥ ǝɥ
˙sn ʇsuıɐƃɐ ɹɐʍ ƃuıƃɐʍ puɐ uoıʇɔǝʇoɹd sıɥ ɟo ʇno sn ƃuıɹɐlɔǝp ʎq 'ǝɹǝɥ ʇuǝɯuɹǝʌoƃ pǝʇɐɔıpqɐ sɐɥ ǝɥ
˙ɹǝʌǝosʇɐɥʍ sǝsɐɔ llɐ uı sn ɹoɟ ǝʇɐlsıƃǝl oʇ ɹǝʍod ɥʇıʍ pǝʇsǝʌuı sǝʌlǝsɯǝɥʇ ƃuıɹɐlɔǝp puɐ 'sǝɹnʇɐlsıƃǝl uʍo ɹno ƃuıpuǝdsns ɹoɟ
:sʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɹno ɟo sɯɹoɟ ǝɥʇ ʎllɐʇuǝɯɐpunɟ ƃuıɹǝʇlɐ puɐ sʍɐl ǝlqɐnlɐʌ ʇsoɯ ɹno ƃuıɥsıloqɐ 'sɹǝʇɹɐɥɔ ɹno ʎɐʍɐ ƃuıʞɐʇ ɹoɟ
sǝıuoloɔ ǝsǝɥʇ oʇuı ǝlnɹ ǝʇnlosqɐ ǝɯɐs ǝɥʇ ƃuıɔnpoɹʇuı ɹoɟ ʇuǝɯnɹʇsuı ʇıɟ puɐ ǝldɯɐxǝ uɐ ǝɔuo ʇɐ ʇı ɹǝpuǝɹ oʇ sɐ os sǝıɹɐpunoq sʇı ƃuıƃɹɐluǝ puɐ 'ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ʎɹɐɹʇıqɹɐ uɐ uıǝɹǝɥʇ ƃuıɥsılqɐʇsǝ 'ǝɔuıʌoɹd ƃuıɹnoqɥƃıǝu ɐ uı sʍɐl ɥsılƃuǝ ɟo ɯǝʇsʎs ǝǝɹɟ ǝɥʇ ƃuıɥsıloqɐ ɹoɟ
:sǝɔuǝɟɟo pǝpuǝʇǝɹd ɹoɟ pǝıɹʇ ǝq oʇ sɐǝs puoʎǝq sn ƃuıʇɹodsuɐɹʇ ɹoɟ
:ʎɹnɾ ʎq lɐıɹʇ ɟo ʇıɟǝuǝq ǝɥʇ ɟo 'sǝsɐɔ ʎuɐɯ uı sn ƃuıʌıɹdǝp ɹoɟ
:ʇuǝsuoɔ ɹno ʇnoɥʇıʍ sn uo sǝxɐʇ ƃuısodɯı ɹoɟ
:plɹoʍ ǝɥʇ ɟo sʇɹɐd llɐ ɥʇıʍ ǝpɐɹʇ ɹno ɟɟo ƃuıʇʇnɔ ɹoɟ
:sǝʇɐʇs ǝsǝɥʇ ɟo sʇuɐʇıqɐɥuı ǝɥʇ uo ʇıɯɯoɔ plnoɥs ʎǝɥʇ ɥɔıɥʍ sɹǝpɹnɯ ʎuɐ ɹoɟ ʇuǝɯɥsıund ɯoɹɟ lɐıɹʇ ʞɔoɯ ɐ ʎq 'ɯǝɥʇ ƃuıʇɔǝʇoɹd ɹoɟ
:sn ƃuoɯɐ sdooɹʇ pǝɯɹɐ ɟo sǝıpoq ǝƃɹɐl ƃuıɹǝʇɹɐnb ɹoɟ
:uoıʇɐlsıƃǝl pǝpuǝʇǝɹd ɟo sʇɔɐ ɹıǝɥʇ oʇ ʇuǝssɐ sıɥ ƃuıʌıƃ ؛sʍɐl ɹno ʎq pǝƃpǝlʍouʞɔɐun puɐ 'uoıʇnʇıʇsuoɔ ɹno oʇ uƃıǝɹoɟ uoıʇɔıpsıɹnɾ ɐ oʇ sn ʇɔǝɾqns oʇ sɹǝɥʇo ɥʇıʍ pǝuıqɯoɔ sɐɥ ǝɥ
˙ɹǝʍod lıʌıɔ ǝɥʇ oʇ ɹoıɹǝdns puɐ ɟo ʇuǝpuǝdǝpuı ʎɹɐʇılıɯ ǝɥʇ ɹǝpuǝɹ oʇ pǝʇɔǝɟɟɐ sɐɥ ǝɥ
˙sǝɹnʇɐlsıƃǝl ɹno ɟo ʇuǝsuoɔ ǝɥʇ ʇnoɥʇıʍ sǝıɯɹɐ ƃuıpuɐʇs 'ǝɔɐǝd ɟo sǝɯıʇ uı 'sn ƃuoɯɐ ʇdǝʞ sɐɥ ǝɥ
˙ǝɔuɐʇsqns ɹıǝɥʇ ʇno ʇɐǝ puɐ ǝldoǝd ɹno ssɐɹɐɥ oʇ sɹǝɔıɟɟo ɟo sɯɹɐʍs ɹǝɥʇıɥ ʇuǝs puɐ 'sǝɔıɟɟo ʍǝu ɟo ǝpnʇıʇlnɯ ɐ pǝʇɔǝɹǝ sɐɥ ǝɥ
˙sǝıɹɐlɐs ɹıǝɥʇ ɟo ʇuǝɯʎɐd puɐ ʇunoɯɐ ǝɥʇ puɐ 'sǝɔıɟɟo ɹıǝɥʇ ɟo ǝɹnuǝʇ ǝɥʇ ɹoɟ ǝuolɐ llıʍ sıɥ uo ʇuǝpuǝdǝp sǝƃpnɾ ǝpɐɯ sɐɥ ǝɥ
˙sɹǝʍod ʎɹɐıɔıpnɾ ƃuıɥsılqɐʇsǝ ɹoɟ sʍɐl oʇ ʇuǝssɐ sıɥ ƃuısnɟǝɹ ʎq ǝɔıʇsnɾ ɟo uoıʇɐɹʇsıuıɯpɐ ǝɥʇ pǝʇɔnɹʇsqo sɐɥ ǝɥ
˙spuɐl ɟo suoıʇɐıɹdoɹddɐ ʍǝu ɟo suoıʇıpuoɔ ǝɥʇ ƃuısıɐɹ puɐ 'ɹǝɥʇıɥ suoıʇɐɹƃıɯ ɹıǝɥʇ ǝƃɐɹnoɔuǝ oʇ sɹǝɥʇo ssɐd oʇ ƃuısnɟǝɹ ؛sɹǝuƃıǝɹoɟ ɟo uoıʇɐzılɐɹnʇɐu ɹoɟ sʍɐl ǝɥʇ ƃuıʇɔnɹʇsqo ǝsodɹnd ʇɐɥʇ ɹoɟ ؛sǝʇɐʇs ǝsǝɥʇ ɟo uoıʇɐlndod ǝɥʇ ʇuǝʌǝɹd oʇ pǝɹnoʌɐǝpuǝ sɐɥ ǝɥ
˙uıɥʇıʍ suoıslnʌuoɔ puɐ 'ʇnoɥʇıʍ ɯoɹɟ uoısɐʌuı ɟo sɹǝƃuɐp ǝɥʇ llɐ oʇ pǝsodxǝ ǝɯıʇ uɐǝɯ ǝɥʇ uı ƃuıuıɐɯǝɹ ǝʇɐʇs ǝɥʇ ؛ǝsıɔɹǝxǝ ɹıǝɥʇ ɹoɟ ǝƃɹɐl ʇɐ ǝldoǝd ǝɥʇ oʇ pǝuɹnʇǝɹ ǝʌɐɥ 'uoıʇɐlıɥıuuɐ ɟo ǝlqɐdɐɔuı 'sɹǝʍod ǝʌıʇɐlsıƃǝl ǝɥʇ ʎqǝɹǝɥʍ 'pǝʇɔǝlǝ ǝq oʇ sɹǝɥʇo ǝsnɐɔ oʇ 'suoıʇnlossıp ɥɔns ɹǝʇɟɐ 'ǝɯıʇ ƃuol ɐ ɹoɟ pǝsnɟǝɹ sɐɥ ǝɥ
˙ǝldoǝd ǝɥʇ ɟo sʇɥƃıɹ ǝɥʇ uo suoısɐʌuı sıɥ ssǝuɯɹıɟ ʎluɐɯ ɥʇıʍ ƃuısoddo ɹoɟ 'ʎlpǝʇɐǝdǝɹ sǝsnoɥ ǝʌıʇɐʇuǝsǝɹdǝɹ pǝʌlossıp sɐɥ ǝɥ
˙sǝɹnsɐǝɯ sıɥ ɥʇıʍ ǝɔuɐıldɯoɔ oʇuı ɯǝɥʇ ƃuınƃıʇɐɟ ɟo ǝsodɹnd ǝlos ǝɥʇ ɹoɟ 'spɹoɔǝɹ ɔılqnd ɹıǝɥʇ ɟo ʎɹoʇısodǝp ǝɥʇ ɯoɹɟ ʇuɐʇsıp puɐ 'ǝlqɐʇɹoɟɯoɔun 'lɐnsnun sǝɔɐld ʇɐ sǝıpoq ǝʌıʇɐlsıƃǝl ɹǝɥʇǝƃoʇ pǝllɐɔ sɐɥ ǝɥ
˙ʎluo sʇuɐɹʎʇ oʇ ǝlqɐpıɯɹoɟ puɐ ɯǝɥʇ oʇ ǝlqɐɯıʇsǝuı ʇɥƃıɹ ɐ 'ǝɹnʇɐlsıƃǝl ǝɥʇ uı uoıʇɐʇuǝsǝɹdǝɹ ɟo ʇɥƃıɹ ǝɥʇ ɥsınbuılǝɹ plnoʍ ǝldoǝd ǝsoɥʇ ssǝlun 'ǝldoǝd ɟo sʇɔıɹʇsıp ǝƃɹɐl ɟo uoıʇɐpoɯɯoɔɔɐ ǝɥʇ ɹoɟ sʍɐl ɹǝɥʇo ssɐd oʇ pǝsnɟǝɹ sɐɥ ǝɥ
˙ɯǝɥʇ oʇ puǝʇʇɐ oʇ pǝʇɔǝlƃǝu ʎlɹǝʇʇn sɐɥ ǝɥ 'pǝpuǝdsns os uǝɥʍ puɐ ؛pǝuıɐʇqo ǝq plnoɥs ʇuǝssɐ sıɥ llıʇ uoıʇɐɹǝdo ɹıǝɥʇ uı pǝpuǝdsns ssǝlun 'ǝɔuɐʇɹodɯı ƃuıssǝɹd puɐ ǝʇɐıpǝɯɯı ɟo sʍɐl ssɐd oʇ sɹouɹǝʌoƃ sıɥ uǝppıqɹoɟ sɐɥ ǝɥ
˙pooƃ ɔılqnd ǝɥʇ ɹoɟ ʎɹɐssǝɔǝu puɐ ǝɯosǝloɥʍ ʇsoɯ ǝɥʇ 'sʍɐl oʇ ʇuǝssɐ sıɥ pǝsnɟǝɹ sɐɥ ǝɥ
˙plɹoʍ pıpuɐɔ ɐ oʇ pǝʇʇıɯqns ǝq sʇɔɐɟ ʇǝl 'sıɥʇ ǝʌoɹd oʇ ˙sǝʇɐʇs ǝsǝɥʇ ɹǝʌo ʎuuɐɹʎʇ ǝʇnlosqɐ uɐ ɟo ʇuǝɯɥsılqɐʇsǝ ǝɥʇ ʇɔǝɾqo ʇɔǝɹıp uı ƃuıʌɐɥ llɐ 'suoıʇɐdɹnsn puɐ sǝıɹnɾuı pǝʇɐǝdǝɹ ɟo ʎɹoʇsıɥ ɐ sı uıɐʇıɹq ʇɐǝɹƃ ɟo ƃuıʞ ʇuǝsǝɹd ǝɥʇ ɟo ʎɹoʇsıɥ ǝɥʇ ˙ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɟo sɯǝʇsʎs ɹǝɯɹoɟ ɹıǝɥʇ ɹǝʇlɐ oʇ ɯǝɥʇ suıɐɹʇsuoɔ ɥɔıɥʍ ʎʇıssǝɔǝu ǝɥʇ ʍou sı ɥɔns puɐ ؛sǝıuoloɔ ǝsǝɥʇ ɟo ǝɔuɐɹǝɟɟns ʇuǝıʇɐd ǝɥʇ uǝǝq sɐɥ ɥɔns ˙ʎʇıɹnɔǝs ǝɹnʇnɟ ɹıǝɥʇ ɹoɟ spɹɐnƃ ʍǝu ǝpıʌoɹd oʇ puɐ 'ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɥɔns ɟɟo ʍoɹɥʇ oʇ 'ʎʇnp ɹıǝɥʇ sı ʇı 'ʇɥƃıɹ ɹıǝɥʇ sı ʇı 'ɯsıʇodsǝp ǝʇnlosqɐ ɹǝpun ɯǝɥʇ ǝɔnpǝɹ oʇ uƃısǝp ɐ sǝɔuıʌǝ ʇɔǝɾqo ǝɯɐs ǝɥʇ ʎlqɐıɹɐʌuı ƃuınsɹnd 'suoıʇɐdɹnsn puɐ sǝsnqɐ ɟo uıɐɹʇ ƃuol ɐ uǝɥʍ ʇnq ˙pǝɯoʇsnɔɔɐ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ɥɔıɥʍ oʇ sɯɹoɟ ǝɥʇ ƃuıɥsıloqɐ ʎq sǝʌlǝsɯǝɥʇ ʇɥƃıɹ oʇ uɐɥʇ ǝlqɐɹǝɟɟns ǝɹɐ slıʌǝ ǝlıɥʍ 'ɹǝɟɟns oʇ pǝsodsıp ǝɹoɯ ǝɹɐ puıʞuɐɯ ʇɐɥʇ uʍǝɥs ɥʇɐɥ ǝɔuǝıɹǝdxǝ llɐ ʎlƃuıpɹoɔɔɐ puɐ ؛sǝsnɐɔ ʇuǝısuɐɹʇ puɐ ʇɥƃıl ɹoɟ pǝƃuɐɥɔ ǝq ʇou plnoɥs pǝɥsılqɐʇsǝ ƃuol sʇuǝɯuɹǝʌoƃ ʇɐɥʇ ǝʇɐʇɔıp llıʍ 'pǝǝpuı 'ǝɔuǝpnɹd ˙ssǝuıddɐɥ puɐ ʎʇǝɟɐs ɹıǝɥʇ ʇɔǝɟɟǝ oʇ ʎlǝʞıl ʇsoɯ ɯǝǝs llɐɥs ɯǝɥʇ oʇ sɐ 'ɯɹoɟ ɥɔns uı sɹǝʍod sʇı ƃuızıuɐƃɹo puɐ sǝldıɔuıɹd ɥɔns uo uoıʇɐpunoɟ sʇı ƃuıʎɐl 'ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ʍǝu ǝʇnʇıʇsuı oʇ puɐ 'ʇı ɥsıloqɐ oʇ ɹo ɹǝʇlɐ oʇ ǝldoǝd ǝɥʇ ɟo ʇɥƃıɹ ǝɥʇ sı ʇı 'spuǝ ǝsǝɥʇ ɟo ǝʌıʇɔnɹʇsǝp sǝɯoɔǝq ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɟo ɯɹoɟ ʎuɐ ɹǝʌǝuǝɥʍ ʇɐɥʇ 'pǝuɹǝʌoƃ ǝɥʇ ɟo ʇuǝsuoɔ ǝɥʇ ɯoɹɟ sɹǝʍod ʇsnɾ ɹıǝɥʇ ƃuıʌıɹǝp 'uǝɯ ƃuoɯɐ pǝʇnʇıʇsuı ǝɹɐ sʇuǝɯuɹǝʌoƃ 'sʇɥƃıɹ ǝsǝɥʇ ǝɹnɔǝs oʇ ʇɐɥʇ ˙ssǝuıddɐɥ ɟo ʇınsɹnd ǝɥʇ puɐ ʎʇɹǝqıl 'ǝɟıl ǝɹɐ ǝsǝɥʇ ƃuoɯɐ ʇɐɥʇ 'sʇɥƃıɹ ǝlqɐuǝılɐun uıɐʇɹǝɔ ɥʇıʍ ɹoʇɐǝɹɔ ɹıǝɥʇ ʎq pǝʍopuǝ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ 'lɐnbǝ pǝʇɐǝɹɔ ǝɹɐ uǝɯ llɐ ʇɐɥʇ 'ʇuǝpıʌǝ-ɟlǝs ǝq oʇ sɥʇnɹʇ ǝsǝɥʇ ploɥ ǝʍ
˙uoıʇɐɹɐdǝs ǝɥʇ oʇ ɯǝɥʇ lǝdɯı ɥɔıɥʍ sǝsnɐɔ ǝɥʇ ǝɹɐlɔǝp plnoɥs ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ sǝɹınbǝɹ puıʞuɐɯ ɟo suoıuıdo ǝɥʇ oʇ ʇɔǝdsǝɹ ʇuǝɔǝp ɐ 'ɯǝɥʇ ǝlʇıʇuǝ poƃ s,ǝɹnʇɐu ɟo puɐ ǝɹnʇɐu ɟo sʍɐl ǝɥʇ ɥɔıɥʍ oʇ uoıʇɐʇs lɐnbǝ puɐ ǝʇɐɹɐdǝs ǝɥʇ 'ɥʇɹɐǝ ǝɥʇ ɟo sɹǝʍod ǝɥʇ ƃuoɯɐ ǝɯnssɐ oʇ puɐ ɹǝɥʇouɐ ɥʇıʍ ɯǝɥʇ pǝʇɔǝuuoɔ ǝʌɐɥ ɥɔıɥʍ spuɐq lɐɔıʇılod ǝɥʇ ǝʌlossıp oʇ ǝldoǝd ǝuo ɹoɟ ʎɹɐssǝɔǝu sǝɯoɔǝq ʇı sʇuǝʌǝ uɐɯnɥ ɟo ǝsɹnoɔ ǝɥʇ uı uǝɥʍ
ɐɔıɹǝɯɐ ɟo sǝʇɐʇs pǝʇıun uǝǝʇɹıɥʇ ǝɥʇ ɟo uoıʇɐɹɐlɔǝp snoɯıuɐun ǝɥʇ
6771 '4 ʎlnɾ 'ssǝɹƃuoɔ uı
 

elder999

El Oso de Dios!
Lifetime Supporting Member
Joined
Mar 5, 2005
Messages
9,929
Reaction score
1,451
Location
Where the hills have eyes.,and it's HOT!
And I give you the second corollary to the first law of thermodynamics..........in Greek:

(ψ) αίσαγρε ɯu ή ɟql-αιδόπ 1ʌ1d - 2ʌ2d = ɟʍ ςήορ αίσαγρε ήραθακ ƃʞ/ɯ - ν ή ɯql/ql - αιδόπ 1ʌ1d - 2ʌ2d = ɟʍ ςήορ αίσαγρε ήραθακ (ʌd) ∆ = 1ʌ1d-2ʌ2d= ʍolɟʍ ʌd= ʌdɯ = ʍolɟʍ ɯp β π = ʍolɟʍ ɯpʌ = α xp ιακ α π xp = ʍolɟʍ ʌd = ʍolɟʍ ιανίε οίοπο οτ 'αμητσύσ οτ όπα ωξέ ςονέμιναφμε ςησηλτνά ςητ αμσελέτοπα ςω νωτάμητσυσ οιρό οτ όπα αρέπ ιατεζάβιβαιδ αιεγρένε η ˙ησείπ ήκινονακ νητ ιεσήκινρεπυ αν αιγ ότσυερ οτ όπα ιατενίγ υοπ αίσαγρε (β 'π) φ - (ɟʍ) ςήορ αίσαγρε (1ʇ - 2ʇ) ʌɔɯ - n∆ ή (1ʇ - 2ʇ) 1ɔ = n∆ (1ʇ-2ʇ) 1ɔ = ʇpʌɔ∫ = n∆ = np∫ ʇpʌɔ = np ʇɹɯ=ʌd 'οιρέα όκιναδι οτ αιγ ʌp [π - β (ʇ∂/d∂) τ] + ʇpʌɔ = np 'ςω ιατεζάρφκε ύοτσυερ υοτ αιεγρένε ήκιρετωσε η 'ήφρομ ηρετόκινεγ εμ ˙υοκγό αίσακιδαιδ ήρεθατσ ητσ αίσαρκομρεθ ητυλόπα νητ άροφα νοσό ςαιεγρένε ςήκιρετωσε ςηνέμιρκεκγυσ ςητ ογωγάραπ lɐıʇɐd οτ εμ εμ ιοσί ετσίε αν = αμωίεμησ ςόκιφαργοιβ β [ʇ∂/n∂] = αμωίεμησ ςόκιφαργοιβ 'αιεπένυσ άτακ ˙νωίρομ νώργυ νωτ ςημανύδ ςήκιτσυκλε ςητ ησηκίνρεπυ νητ εμ όμτα νοτσ όρεν οτ ιεψέρτατεμ αν αιγ ιενρίαπ υοπ αιεγρένε νητ όπα ίεθηιοποταμγαρπ αν ίεροπμ ςωπό 'ηλάγεμ άτεκρα ιανίε ημανύδ η ήτυα ˙ολλά ανέ οτ αιγ νωίρομ νωτ νώτυα ςηξλέ ςητ ιακ υοτ νωίρομ νωτ ςησέθ ςήκιτεχσ ςητ ωγόλ αιεγρένε ήκιρετωσε η ιανίε

Yeah, I know-doesn't look too different, does it? :lfao:
 

Xue Sheng

All weight is underside
Joined
Jan 8, 2006
Messages
34,353
Reaction score
9,510
Location
North American Tectonic Plate
And I give you the second corollary to the first law of thermodynamics..........in Greek:

(ψ) αίσαγρε ɯu ή ɟql-αιδόπ 1ʌ1d - 2ʌ2d = ɟʍ ςήορ αίσαγρε ήραθακ ƃʞ/ɯ - ν ή ɯql/ql - αιδόπ 1ʌ1d - 2ʌ2d = ɟʍ ςήορ αίσαγρε ήραθακ (ʌd) ∆ = 1ʌ1d-2ʌ2d= ʍolɟʍ ʌd= ʌdɯ = ʍolɟʍ ɯp β π = ʍolɟʍ ɯpʌ = α xp ιακ α π xp = ʍolɟʍ ʌd = ʍolɟʍ ιανίε οίοπο οτ 'αμητσύσ οτ όπα ωξέ ςονέμιναφμε ςησηλτνά ςητ αμσελέτοπα ςω νωτάμητσυσ οιρό οτ όπα αρέπ ιατεζάβιβαιδ αιεγρένε η ˙ησείπ ήκινονακ νητ ιεσήκινρεπυ αν αιγ ότσυερ οτ όπα ιατενίγ υοπ αίσαγρε (β 'π) φ - (ɟʍ) ςήορ αίσαγρε (1ʇ - 2ʇ) ʌɔɯ - n∆ ή (1ʇ - 2ʇ) 1ɔ = n∆ (1ʇ-2ʇ) 1ɔ = ʇpʌɔ∫ = n∆ = np∫ ʇpʌɔ = np ʇɹɯ=ʌd 'οιρέα όκιναδι οτ αιγ ʌp [π - β (ʇ∂/d∂) τ] + ʇpʌɔ = np 'ςω ιατεζάρφκε ύοτσυερ υοτ αιεγρένε ήκιρετωσε η 'ήφρομ ηρετόκινεγ εμ ˙υοκγό αίσακιδαιδ ήρεθατσ ητσ αίσαρκομρεθ ητυλόπα νητ άροφα νοσό ςαιεγρένε ςήκιρετωσε ςηνέμιρκεκγυσ ςητ ογωγάραπ lɐıʇɐd οτ εμ εμ ιοσί ετσίε αν = αμωίεμησ ςόκιφαργοιβ β [ʇ∂/n∂] = αμωίεμησ ςόκιφαργοιβ 'αιεπένυσ άτακ ˙νωίρομ νώργυ νωτ ςημανύδ ςήκιτσυκλε ςητ ησηκίνρεπυ νητ εμ όμτα νοτσ όρεν οτ ιεψέρτατεμ αν αιγ ιενρίαπ υοπ αιεγρένε νητ όπα ίεθηιοποταμγαρπ αν ίεροπμ ςωπό 'ηλάγεμ άτεκρα ιανίε ημανύδ η ήτυα ˙ολλά ανέ οτ αιγ νωίρομ νωτ νώτυα ςηξλέ ςητ ιακ υοτ νωίρομ νωτ ςησέθ ςήκιτεχσ ςητ ωγόλ αιεγρένε ήκιρετωσε η ιανίε

Yeah, I know-doesn't look too different, does it? :lfao:

OK... I know this is going to be bad....real bad...but I just can't help myself

"either way it is all greek to me"

sorry..... I will hang my head in shame and find a dark corner to hide in so no one can see my shame :D
 

MA-Caver

Sr. Grandmaster
MT Mentor
Joined
Aug 21, 2003
Messages
14,960
Reaction score
312
Location
Chattanooga, TN
OK... I know this is going to be bad....real bad...but I just can't help myself

"either way it is all greek to me"

sorry..... I will hang my head in shame and find a dark corner to hide in so no one can see my shame :D
Throws Xue a bone.
 
OP
Big Don

Big Don

Sr. Grandmaster
Joined
Sep 2, 2007
Messages
10,551
Reaction score
189
Location
Sanger CA
˙˙˙ooʇ ʎɐʍ ɹǝɥʇo ǝɥʇ sʞɹoʍ ʇı 'sǝʎ 'ƃuıɹǝpuoʍ ǝɹǝʍ noʎ ǝsɐɔ uı
 
OP
Big Don

Big Don

Sr. Grandmaster
Joined
Sep 2, 2007
Messages
10,551
Reaction score
189
Location
Sanger CA
Apparently a lot more than I have time to experiment with at this time

The Declaration of Independence - ǝɔuǝpuǝdǝpuı ɟo uoıʇɐɹɐlɔǝp ǝɥʇ

uoʇlɐʍ ǝƃɹoǝƃ 'llɐɥ uɐɯʎl 'ʇʇǝuuıʍƃ uoʇʇnq
:ɐıƃɹoǝƃ
uoʇǝlppıɯ ɹnɥʇɹɐ '˙ɹɾ 'ɥɔuʎl sɐɯoɥʇ '˙ɹɾ 'pɹɐʍʎǝɥ sɐɯoɥʇ 'ǝƃpǝlʇnɹ pɹɐʍpǝ
:ɐuıloɹɐɔ ɥʇnos
uuǝd uɥoɾ 'sǝʍǝɥ ɥdǝsoɾ 'ɹǝdooɥ ɯɐıllıʍ
:ɐuıloɹɐɔ ɥʇɹou
uoʇxɐɹq ɹǝʇɹɐɔ 'ǝǝl ʇooɟʇɥƃıl sıɔuɐɹɟ '˙ɹɾ 'uoslǝu sɐɯoɥʇ 'uosıɹɹɐɥ uıɯɐɾuǝq 'uosɹǝɟɟǝɾ sɐɯoɥʇ 'ǝǝl ʎɹuǝɥ pɹɐɥɔıɹ 'ǝɥʇʎʍ ǝƃɹoǝƃ
:ɐıuıƃɹıʌ
uoʇlloɹɹɐɔ ɟo lloɹɹɐɔ sǝlɹɐɥɔ 'ǝuoʇs sɐɯoɥʇ 'ɐɔɐd ɯɐıllıʍ 'ǝsɐɥɔ lǝnɯɐs
:puɐlʎɹɐɯ
uɐǝʞɔɯ sɐɯoɥʇ 'pɐǝɹ ǝƃɹoǝƃ 'ʎǝupoɹ ɹɐsǝɐɔ
:ǝɹɐʍɐlǝp
ssoɹ ǝƃɹoǝƃ 'uoslıʍ sǝɯɐɾ 'ɹolʎɐʇ ǝƃɹoǝƃ 'ɥʇıɯs sǝɯɐɾ 'ɹǝɯʎlɔ ǝƃɹoǝƃ 'uoʇɹoɯ uɥoɾ 'uılʞuɐɹɟ uıɯɐɾuǝq 'ɥsnɹ uıɯɐɾuǝq 'sıɹɹoɯ ʇɹǝqoɹ
:ɐıuɐʌlʎsuuǝd
ʞɹɐlɔ ɯɐɥɐɹqɐ 'ʇɹɐɥ uɥoɾ 'uosuıʞdoɥ sıɔuɐɹɟ 'uoodsɹǝɥʇıʍ uɥoɾ 'uoʇʞɔoʇs pɹɐɥɔıɹ
:ʎǝsɹǝɾ ʍǝu
sıɹɹoɯ sıʍǝl 'sıʍǝl sıɔuɐɹɟ 'uoʇsƃuıʌıl dılıɥd 'pʎolɟ ɯɐıllıʍ
:ʞɹoʎ ʍǝu
ʇʇoɔloʍ ɹǝʌılo 'sɯɐıllıʍ ɯɐıllıʍ 'uoʇƃuıʇunɥ lǝnɯɐs 'uɐɯɹǝɥs ɹǝƃoɹ
:ʇnɔıʇɔǝuuoɔ
ʎɹǝllǝ ɯɐıllıʍ 'suıʞdoɥ uǝɥdǝʇs
:puɐlsı ǝpoɥɹ
ʎɹɹǝƃ ǝƃpıɹqlǝ 'ǝuıɐd ʇɐǝɹʇ ʇɹǝqoɹ 'sɯɐpɐ uɥoɾ 'sɯɐpɐ lǝnɯɐs 'ʞɔoɔuɐɥ uɥoɾ
:sʇʇǝsnɥɔɐssɐɯ
uoʇuɹoɥʇ ʍǝɥʇʇɐɯ 'ǝlddıɥʍ ɯɐıllıʍ 'ʇʇǝlʇɹɐq ɥɐısoɾ
:ǝɹıɥsdɯɐɥ ʍǝu
ʞɔoɔuɐɥ uɥoɾ
˙ɹouoɥ pǝɹɔɐs ɹno puɐ 'sǝunʇɹoɟ ɹno 'sǝʌıl ɹno ɹǝɥʇo ɥɔɐǝ oʇ ǝƃpǝld ʎllɐnʇnɯ ǝʍ 'ǝɔuǝpıʌoɹd ǝuıʌıp ɟo uoıʇɔǝʇoɹd ǝɥʇ uo ǝɔuɐılǝɹ ɯɹıɟ ɐ ɥʇıʍ 'uoıʇɐɹɐlɔǝp sıɥʇ ɟo ʇɹoddns ǝɥʇ ɹoɟ puɐ ˙op ʇɥƃıɹ ɟo ʎɐɯ sǝʇɐʇs ʇuǝpuǝdǝpuı ɥɔıɥʍ sƃuıɥʇ puɐ sʇɔɐ ɹǝɥʇo llɐ op oʇ puɐ 'ǝɔɹǝɯɯoɔ ɥsılqɐʇsǝ 'sǝɔuɐıllɐ ʇɔɐɹʇuoɔ 'ǝɔɐǝd ǝpnlɔuoɔ 'ɹɐʍ ʎʌǝl oʇ ɹǝʍod llnɟ ǝʌɐɥ ʎǝɥʇ 'sǝʇɐʇs ʇuǝpuǝdǝpuı puɐ ǝǝɹɟ sɐ ʇɐɥʇ puɐ ؛pǝʌlossıp ʎllɐʇoʇ ǝq oʇ ʇɥƃno puɐ sı 'uıɐʇıɹq ʇɐǝɹƃ ɟo ǝʇɐʇs ǝɥʇ puɐ ɯǝɥʇ uǝǝʍʇǝq uoıʇɔǝuuoɔ lɐɔıʇılod llɐ ʇɐɥʇ puɐ 'uʍoɹɔ ɥsıʇıɹq ǝɥʇ oʇ ǝɔuɐıƃǝllɐ llɐ ɯoɹɟ pǝʌlosqɐ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ 'sǝʇɐʇs ʇuǝpuǝdǝpuı puɐ ǝǝɹɟ ǝq oʇ ʇɥƃno ʇɥƃıɹ ɟo puɐ 'ǝɹɐ sǝıuoloɔ pǝʇıun ǝsǝɥʇ ʇɐɥʇ 'ǝɹɐlɔǝp puɐ ɥsılqnd ʎluɯǝlos 'sǝıuoloɔ ǝsǝɥʇ ɟo ǝldoǝd pooƃ ǝɥʇ ɟo ʎʇıɹoɥʇnɐ ʎq puɐ 'ǝɯɐu ǝɥʇ uı 'op 'suoıʇuǝʇuı ɹno ɟo ǝpnʇıʇɔǝɹ ǝɥʇ ɹoɟ plɹoʍ ǝɥʇ ɟo ǝƃpnɾ ǝɯǝɹdns ǝɥʇ oʇ ƃuılɐǝddɐ 'pǝlqɯǝssɐ 'ssǝɹƃuoɔ lɐɹǝuǝƃ uı 'ɐɔıɹǝɯɐ ɟo sǝʇɐʇs pǝʇıun ǝɥʇ ɟo sǝʌıʇɐʇuǝsǝɹdǝɹ ǝɥʇ 'ǝɹoɟǝɹǝɥʇ 'ǝʍ
˙spuǝıɹɟ ǝɔɐǝd uı 'ɹɐʍ uı sǝıɯǝuǝ 'puıʞuɐɯ ɟo ʇsǝɹ ǝɥʇ ploɥ ǝʍ sɐ 'ɯǝɥʇ ploɥ puɐ 'uoıʇɐɹɐdǝs ɹno sǝɔunouǝp ɥɔıɥʍ 'ʎʇıssǝɔǝu ǝɥʇ uı ǝɔsǝınbɔɐ 'ǝɹoɟǝɹǝɥʇ 'ʇsnɯ ǝʍ ˙ʎʇıuınƃuɐsuoɔ ɟo puɐ ǝɔıʇsnɾ ɟo ǝɔıoʌ ǝɥʇ oʇ ɟɐǝp uǝǝq ǝʌɐɥ ooʇ ʎǝɥʇ ˙ǝɔuǝpuodsǝɹɹoɔ puɐ suoıʇɔǝuuoɔ ɹno ʇdnɹɹǝʇuı ʎlqɐʇıʌǝuı plnoʍ ɥɔıɥʍ 'suoıʇɐdɹnsn ǝsǝɥʇ ʍoʌɐsıp oʇ pǝɹpuıʞ uoɯɯoɔ ɹno ɟo sǝıʇ ǝɥʇ ʎq ɯǝɥʇ pǝɹnɾuoɔ ǝʌɐɥ ǝʍ puɐ 'ʎʇıɯıuɐuƃɐɯ puɐ ǝɔıʇsnɾ ǝʌıʇɐu ɹıǝɥʇ oʇ pǝlɐǝddɐ ǝʌɐɥ ǝʍ ˙ǝɹǝɥ ʇuǝɯǝlʇʇǝs puɐ uoıʇɐɹƃıɯǝ ɹno ɟo sǝɔuɐʇsɯnɔɹıɔ ǝɥʇ ɟo ɯǝɥʇ pǝpuıɯǝɹ ǝʌɐɥ ǝʍ ˙sn ɹǝʌo uoıʇɔıpsıɹnɾ ǝlqɐʇuɐɹɹɐʍun uɐ puǝʇxǝ oʇ ǝɹnʇɐlsıƃǝl ɹıǝɥʇ ʎq sʇdɯǝʇʇɐ ɟo ǝɯıʇ oʇ ǝɯıʇ ɯoɹɟ ɯǝɥʇ pǝuɹɐʍ ǝʌɐɥ ǝʍ ˙uǝɹɥʇǝɹq ɥsıʇıɹq ɹno oʇ suoıʇuǝʇʇɐ uı ƃuıʇuɐʍ uǝǝq ǝʍ ǝʌɐɥ ɹou
˙ǝldoǝd ǝǝɹɟ ɐ ɟo ɹǝlnɹ ǝɥʇ ǝq oʇ ʇıɟun sı 'ʇuɐɹʎʇ ɐ ǝuıɟǝp ʎɐɯ ɥɔıɥʍ ʇɔɐ ʎɹǝʌǝ ʎq pǝʞɹɐɯ snɥʇ sı ɹǝʇɔɐɹɐɥɔ ǝsoɥʍ 'ǝɔuıɹd ɐ ˙ʎɹnɾuı pǝʇɐǝdǝɹ ʎq ʎluo pǝɹǝʍsuɐ uǝǝq ǝʌɐɥ suoıʇıʇǝd pǝʇɐǝdǝɹ ɹno :sɯɹǝʇ ǝlqɯnɥ ʇsoɯ ǝɥʇ uı ssǝɹpǝɹ ɹoɟ pǝuoıʇıʇǝd ǝʌɐɥ ǝʍ suoıssǝɹddo ǝsǝɥʇ ɟo ǝƃɐʇs ʎɹǝʌǝ uı
˙suoıʇıpuoɔ puɐ sǝxǝs 'sǝƃɐ llɐ ɟo uoıʇɔnɹʇsǝp pǝɥsınƃuıʇsıpun uɐ sı 'ǝɹɐɟɹɐʍ ɟo ǝlnɹ uʍouʞ ǝsoɥʍ sǝƃɐʌɐs uɐıpuı ssǝlıɔɹǝɯ ǝɥʇ 'sɹǝıʇuoɹɟ ɹno ɟo sʇuɐʇıqɐɥuı ǝɥʇ uo ƃuıɹq oʇ pǝɹnoʌɐǝpuǝ sɐɥ puɐ 'sn ʇsƃuoɯɐ suoıʇɔǝɹɹnsuı ɔıʇsǝɯop pǝʇıɔxǝ sɐɥ ǝɥ
˙spuɐɥ ɹıǝɥʇ ʎq sǝʌlǝsɯǝɥʇ llɐɟ oʇ ɹo 'uǝɹɥʇǝɹq puɐ spuǝıɹɟ ɹıǝɥʇ ɟo sɹǝuoıʇnɔǝxǝ ǝɥʇ ǝɯoɔǝq oʇ 'ʎɹʇunoɔ ɹıǝɥʇ ʇsuıɐƃɐ sɯɹɐ ɹɐǝq oʇ sɐǝs ɥƃıɥ ǝɥʇ uo ǝʌıʇdɐɔ uǝʞɐʇ suǝzıʇıɔ ʍollǝɟ ɹno pǝuıɐɹʇsuoɔ sɐɥ ǝɥ
˙uoıʇɐu pǝzılıʌıɔ ɐ ɟo pɐǝɥ ǝɥʇ ʎɥʇɹoʍun ʎllɐʇoʇ puɐ 'sǝƃɐ snoɹɐqɹɐq ʇsoɯ ǝɥʇ uı pǝlǝllɐɹɐd ʎlǝɔɹɐɔs ʎpıɟɹǝd & ʎʇlǝnɹɔ ɟo sǝɔuɐʇsɯnɔɹıɔ ɥʇıʍ unƃǝq ʎpɐǝɹlɐ 'ʎuuɐɹʎʇ puɐ 'uoıʇɐlosǝp 'ɥʇɐǝp ɟo sʞɹoʍ ǝɥʇ ʇɐǝldɯoɔ oʇ sǝıɹɐuǝɔɹǝɯ uƃıǝɹoɟ ɟo sǝıɯɹɐ ǝƃɹɐl ƃuıʇɹodsuɐɹʇ ǝɯıʇ sıɥʇ ʇɐ sı ǝɥ
˙ǝldoǝd ɹno ɟo sǝʌıl ǝɥʇ pǝʎoɹʇsǝp puɐ 'suʍoʇ ɹno ʇuɹnq 'sʇsɐoɔ ɹno pǝƃɐʌɐɹ 'sɐǝs ɹno pǝɹǝpunld sɐɥ ǝɥ
˙sn ʇsuıɐƃɐ ɹɐʍ ƃuıƃɐʍ puɐ uoıʇɔǝʇoɹd sıɥ ɟo ʇno sn ƃuıɹɐlɔǝp ʎq 'ǝɹǝɥ ʇuǝɯuɹǝʌoƃ pǝʇɐɔıpqɐ sɐɥ ǝɥ
˙ɹǝʌǝosʇɐɥʍ sǝsɐɔ llɐ uı sn ɹoɟ ǝʇɐlsıƃǝl oʇ ɹǝʍod ɥʇıʍ pǝʇsǝʌuı sǝʌlǝsɯǝɥʇ ƃuıɹɐlɔǝp puɐ 'sǝɹnʇɐlsıƃǝl uʍo ɹno ƃuıpuǝdsns ɹoɟ
:sʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɹno ɟo sɯɹoɟ ǝɥʇ ʎllɐʇuǝɯɐpunɟ ƃuıɹǝʇlɐ puɐ sʍɐl ǝlqɐnlɐʌ ʇsoɯ ɹno ƃuıɥsıloqɐ 'sɹǝʇɹɐɥɔ ɹno ʎɐʍɐ ƃuıʞɐʇ ɹoɟ
sǝıuoloɔ ǝsǝɥʇ oʇuı ǝlnɹ ǝʇnlosqɐ ǝɯɐs ǝɥʇ ƃuıɔnpoɹʇuı ɹoɟ ʇuǝɯnɹʇsuı ʇıɟ puɐ ǝldɯɐxǝ uɐ ǝɔuo ʇɐ ʇı ɹǝpuǝɹ oʇ sɐ os sǝıɹɐpunoq sʇı ƃuıƃɹɐluǝ puɐ 'ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ʎɹɐɹʇıqɹɐ uɐ uıǝɹǝɥʇ ƃuıɥsılqɐʇsǝ 'ǝɔuıʌoɹd ƃuıɹnoqɥƃıǝu ɐ uı sʍɐl ɥsılƃuǝ ɟo ɯǝʇsʎs ǝǝɹɟ ǝɥʇ ƃuıɥsıloqɐ ɹoɟ
:sǝɔuǝɟɟo pǝpuǝʇǝɹd ɹoɟ pǝıɹʇ ǝq oʇ sɐǝs puoʎǝq sn ƃuıʇɹodsuɐɹʇ ɹoɟ
:ʎɹnɾ ʎq lɐıɹʇ ɟo ʇıɟǝuǝq ǝɥʇ ɟo 'sǝsɐɔ ʎuɐɯ uı sn ƃuıʌıɹdǝp ɹoɟ
:ʇuǝsuoɔ ɹno ʇnoɥʇıʍ sn uo sǝxɐʇ ƃuısodɯı ɹoɟ
:plɹoʍ ǝɥʇ ɟo sʇɹɐd llɐ ɥʇıʍ ǝpɐɹʇ ɹno ɟɟo ƃuıʇʇnɔ ɹoɟ
:sǝʇɐʇs ǝsǝɥʇ ɟo sʇuɐʇıqɐɥuı ǝɥʇ uo ʇıɯɯoɔ plnoɥs ʎǝɥʇ ɥɔıɥʍ sɹǝpɹnɯ ʎuɐ ɹoɟ ʇuǝɯɥsıund ɯoɹɟ lɐıɹʇ ʞɔoɯ ɐ ʎq 'ɯǝɥʇ ƃuıʇɔǝʇoɹd ɹoɟ
:sn ƃuoɯɐ sdooɹʇ pǝɯɹɐ ɟo sǝıpoq ǝƃɹɐl ƃuıɹǝʇɹɐnb ɹoɟ
:uoıʇɐlsıƃǝl pǝpuǝʇǝɹd ɟo sʇɔɐ ɹıǝɥʇ oʇ ʇuǝssɐ sıɥ ƃuıʌıƃ ؛sʍɐl ɹno ʎq pǝƃpǝlʍouʞɔɐun puɐ 'uoıʇnʇıʇsuoɔ ɹno oʇ uƃıǝɹoɟ uoıʇɔıpsıɹnɾ ɐ oʇ sn ʇɔǝɾqns oʇ sɹǝɥʇo ɥʇıʍ pǝuıqɯoɔ sɐɥ ǝɥ
˙ɹǝʍod lıʌıɔ ǝɥʇ oʇ ɹoıɹǝdns puɐ ɟo ʇuǝpuǝdǝpuı ʎɹɐʇılıɯ ǝɥʇ ɹǝpuǝɹ oʇ pǝʇɔǝɟɟɐ sɐɥ ǝɥ
˙sǝɹnʇɐlsıƃǝl ɹno ɟo ʇuǝsuoɔ ǝɥʇ ʇnoɥʇıʍ sǝıɯɹɐ ƃuıpuɐʇs 'ǝɔɐǝd ɟo sǝɯıʇ uı 'sn ƃuoɯɐ ʇdǝʞ sɐɥ ǝɥ
˙ǝɔuɐʇsqns ɹıǝɥʇ ʇno ʇɐǝ puɐ ǝldoǝd ɹno ssɐɹɐɥ oʇ sɹǝɔıɟɟo ɟo sɯɹɐʍs ɹǝɥʇıɥ ʇuǝs puɐ 'sǝɔıɟɟo ʍǝu ɟo ǝpnʇıʇlnɯ ɐ pǝʇɔǝɹǝ sɐɥ ǝɥ
˙sǝıɹɐlɐs ɹıǝɥʇ ɟo ʇuǝɯʎɐd puɐ ʇunoɯɐ ǝɥʇ puɐ 'sǝɔıɟɟo ɹıǝɥʇ ɟo ǝɹnuǝʇ ǝɥʇ ɹoɟ ǝuolɐ llıʍ sıɥ uo ʇuǝpuǝdǝp sǝƃpnɾ ǝpɐɯ sɐɥ ǝɥ
˙sɹǝʍod ʎɹɐıɔıpnɾ ƃuıɥsılqɐʇsǝ ɹoɟ sʍɐl oʇ ʇuǝssɐ sıɥ ƃuısnɟǝɹ ʎq ǝɔıʇsnɾ ɟo uoıʇɐɹʇsıuıɯpɐ ǝɥʇ pǝʇɔnɹʇsqo sɐɥ ǝɥ
˙spuɐl ɟo suoıʇɐıɹdoɹddɐ ʍǝu ɟo suoıʇıpuoɔ ǝɥʇ ƃuısıɐɹ puɐ 'ɹǝɥʇıɥ suoıʇɐɹƃıɯ ɹıǝɥʇ ǝƃɐɹnoɔuǝ oʇ sɹǝɥʇo ssɐd oʇ ƃuısnɟǝɹ ؛sɹǝuƃıǝɹoɟ ɟo uoıʇɐzılɐɹnʇɐu ɹoɟ sʍɐl ǝɥʇ ƃuıʇɔnɹʇsqo ǝsodɹnd ʇɐɥʇ ɹoɟ ؛sǝʇɐʇs ǝsǝɥʇ ɟo uoıʇɐlndod ǝɥʇ ʇuǝʌǝɹd oʇ pǝɹnoʌɐǝpuǝ sɐɥ ǝɥ
˙uıɥʇıʍ suoıslnʌuoɔ puɐ 'ʇnoɥʇıʍ ɯoɹɟ uoısɐʌuı ɟo sɹǝƃuɐp ǝɥʇ llɐ oʇ pǝsodxǝ ǝɯıʇ uɐǝɯ ǝɥʇ uı ƃuıuıɐɯǝɹ ǝʇɐʇs ǝɥʇ ؛ǝsıɔɹǝxǝ ɹıǝɥʇ ɹoɟ ǝƃɹɐl ʇɐ ǝldoǝd ǝɥʇ oʇ pǝuɹnʇǝɹ ǝʌɐɥ 'uoıʇɐlıɥıuuɐ ɟo ǝlqɐdɐɔuı 'sɹǝʍod ǝʌıʇɐlsıƃǝl ǝɥʇ ʎqǝɹǝɥʍ 'pǝʇɔǝlǝ ǝq oʇ sɹǝɥʇo ǝsnɐɔ oʇ 'suoıʇnlossıp ɥɔns ɹǝʇɟɐ 'ǝɯıʇ ƃuol ɐ ɹoɟ pǝsnɟǝɹ sɐɥ ǝɥ
˙ǝldoǝd ǝɥʇ ɟo sʇɥƃıɹ ǝɥʇ uo suoısɐʌuı sıɥ ssǝuɯɹıɟ ʎluɐɯ ɥʇıʍ ƃuısoddo ɹoɟ 'ʎlpǝʇɐǝdǝɹ sǝsnoɥ ǝʌıʇɐʇuǝsǝɹdǝɹ pǝʌlossıp sɐɥ ǝɥ
˙sǝɹnsɐǝɯ sıɥ ɥʇıʍ ǝɔuɐıldɯoɔ oʇuı ɯǝɥʇ ƃuınƃıʇɐɟ ɟo ǝsodɹnd ǝlos ǝɥʇ ɹoɟ 'spɹoɔǝɹ ɔılqnd ɹıǝɥʇ ɟo ʎɹoʇısodǝp ǝɥʇ ɯoɹɟ ʇuɐʇsıp puɐ 'ǝlqɐʇɹoɟɯoɔun 'lɐnsnun sǝɔɐld ʇɐ sǝıpoq ǝʌıʇɐlsıƃǝl ɹǝɥʇǝƃoʇ pǝllɐɔ sɐɥ ǝɥ
˙ʎluo sʇuɐɹʎʇ oʇ ǝlqɐpıɯɹoɟ puɐ ɯǝɥʇ oʇ ǝlqɐɯıʇsǝuı ʇɥƃıɹ ɐ 'ǝɹnʇɐlsıƃǝl ǝɥʇ uı uoıʇɐʇuǝsǝɹdǝɹ ɟo ʇɥƃıɹ ǝɥʇ ɥsınbuılǝɹ plnoʍ ǝldoǝd ǝsoɥʇ ssǝlun 'ǝldoǝd ɟo sʇɔıɹʇsıp ǝƃɹɐl ɟo uoıʇɐpoɯɯoɔɔɐ ǝɥʇ ɹoɟ sʍɐl ɹǝɥʇo ssɐd oʇ pǝsnɟǝɹ sɐɥ ǝɥ
˙ɯǝɥʇ oʇ puǝʇʇɐ oʇ pǝʇɔǝlƃǝu ʎlɹǝʇʇn sɐɥ ǝɥ 'pǝpuǝdsns os uǝɥʍ puɐ ؛pǝuıɐʇqo ǝq plnoɥs ʇuǝssɐ sıɥ llıʇ uoıʇɐɹǝdo ɹıǝɥʇ uı pǝpuǝdsns ssǝlun 'ǝɔuɐʇɹodɯı ƃuıssǝɹd puɐ ǝʇɐıpǝɯɯı ɟo sʍɐl ssɐd oʇ sɹouɹǝʌoƃ sıɥ uǝppıqɹoɟ sɐɥ ǝɥ
˙pooƃ ɔılqnd ǝɥʇ ɹoɟ ʎɹɐssǝɔǝu puɐ ǝɯosǝloɥʍ ʇsoɯ ǝɥʇ 'sʍɐl oʇ ʇuǝssɐ sıɥ pǝsnɟǝɹ sɐɥ ǝɥ
˙plɹoʍ pıpuɐɔ ɐ oʇ pǝʇʇıɯqns ǝq sʇɔɐɟ ʇǝl 'sıɥʇ ǝʌoɹd oʇ ˙sǝʇɐʇs ǝsǝɥʇ ɹǝʌo ʎuuɐɹʎʇ ǝʇnlosqɐ uɐ ɟo ʇuǝɯɥsılqɐʇsǝ ǝɥʇ ʇɔǝɾqo ʇɔǝɹıp uı ƃuıʌɐɥ llɐ 'suoıʇɐdɹnsn puɐ sǝıɹnɾuı pǝʇɐǝdǝɹ ɟo ʎɹoʇsıɥ ɐ sı uıɐʇıɹq ʇɐǝɹƃ ɟo ƃuıʞ ʇuǝsǝɹd ǝɥʇ ɟo ʎɹoʇsıɥ ǝɥʇ ˙ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɟo sɯǝʇsʎs ɹǝɯɹoɟ ɹıǝɥʇ ɹǝʇlɐ oʇ ɯǝɥʇ suıɐɹʇsuoɔ ɥɔıɥʍ ʎʇıssǝɔǝu ǝɥʇ ʍou sı ɥɔns puɐ ؛sǝıuoloɔ ǝsǝɥʇ ɟo ǝɔuɐɹǝɟɟns ʇuǝıʇɐd ǝɥʇ uǝǝq sɐɥ ɥɔns ˙ʎʇıɹnɔǝs ǝɹnʇnɟ ɹıǝɥʇ ɹoɟ spɹɐnƃ ʍǝu ǝpıʌoɹd oʇ puɐ 'ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɥɔns ɟɟo ʍoɹɥʇ oʇ 'ʎʇnp ɹıǝɥʇ sı ʇı 'ʇɥƃıɹ ɹıǝɥʇ sı ʇı 'ɯsıʇodsǝp ǝʇnlosqɐ ɹǝpun ɯǝɥʇ ǝɔnpǝɹ oʇ uƃısǝp ɐ sǝɔuıʌǝ ʇɔǝɾqo ǝɯɐs ǝɥʇ ʎlqɐıɹɐʌuı ƃuınsɹnd 'suoıʇɐdɹnsn puɐ sǝsnqɐ ɟo uıɐɹʇ ƃuol ɐ uǝɥʍ ʇnq ˙pǝɯoʇsnɔɔɐ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ɥɔıɥʍ oʇ sɯɹoɟ ǝɥʇ ƃuıɥsıloqɐ ʎq sǝʌlǝsɯǝɥʇ ʇɥƃıɹ oʇ uɐɥʇ ǝlqɐɹǝɟɟns ǝɹɐ slıʌǝ ǝlıɥʍ 'ɹǝɟɟns oʇ pǝsodsıp ǝɹoɯ ǝɹɐ puıʞuɐɯ ʇɐɥʇ uʍǝɥs ɥʇɐɥ ǝɔuǝıɹǝdxǝ llɐ ʎlƃuıpɹoɔɔɐ puɐ ؛sǝsnɐɔ ʇuǝısuɐɹʇ puɐ ʇɥƃıl ɹoɟ pǝƃuɐɥɔ ǝq ʇou plnoɥs pǝɥsılqɐʇsǝ ƃuol sʇuǝɯuɹǝʌoƃ ʇɐɥʇ ǝʇɐʇɔıp llıʍ 'pǝǝpuı 'ǝɔuǝpnɹd ˙ssǝuıddɐɥ puɐ ʎʇǝɟɐs ɹıǝɥʇ ʇɔǝɟɟǝ oʇ ʎlǝʞıl ʇsoɯ ɯǝǝs llɐɥs ɯǝɥʇ oʇ sɐ 'ɯɹoɟ ɥɔns uı sɹǝʍod sʇı ƃuızıuɐƃɹo puɐ sǝldıɔuıɹd ɥɔns uo uoıʇɐpunoɟ sʇı ƃuıʎɐl 'ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ʍǝu ǝʇnʇıʇsuı oʇ puɐ 'ʇı ɥsıloqɐ oʇ ɹo ɹǝʇlɐ oʇ ǝldoǝd ǝɥʇ ɟo ʇɥƃıɹ ǝɥʇ sı ʇı 'spuǝ ǝsǝɥʇ ɟo ǝʌıʇɔnɹʇsǝp sǝɯoɔǝq ʇuǝɯuɹǝʌoƃ ɟo ɯɹoɟ ʎuɐ ɹǝʌǝuǝɥʍ ʇɐɥʇ 'pǝuɹǝʌoƃ ǝɥʇ ɟo ʇuǝsuoɔ ǝɥʇ ɯoɹɟ sɹǝʍod ʇsnɾ ɹıǝɥʇ ƃuıʌıɹǝp 'uǝɯ ƃuoɯɐ pǝʇnʇıʇsuı ǝɹɐ sʇuǝɯuɹǝʌoƃ 'sʇɥƃıɹ ǝsǝɥʇ ǝɹnɔǝs oʇ ʇɐɥʇ ˙ssǝuıddɐɥ ɟo ʇınsɹnd ǝɥʇ puɐ ʎʇɹǝqıl 'ǝɟıl ǝɹɐ ǝsǝɥʇ ƃuoɯɐ ʇɐɥʇ 'sʇɥƃıɹ ǝlqɐuǝılɐun uıɐʇɹǝɔ ɥʇıʍ ɹoʇɐǝɹɔ ɹıǝɥʇ ʎq pǝʍopuǝ ǝɹɐ ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ 'lɐnbǝ pǝʇɐǝɹɔ ǝɹɐ uǝɯ llɐ ʇɐɥʇ 'ʇuǝpıʌǝ-ɟlǝs ǝq oʇ sɥʇnɹʇ ǝsǝɥʇ ploɥ ǝʍ
˙uoıʇɐɹɐdǝs ǝɥʇ oʇ ɯǝɥʇ lǝdɯı ɥɔıɥʍ sǝsnɐɔ ǝɥʇ ǝɹɐlɔǝp plnoɥs ʎǝɥʇ ʇɐɥʇ sǝɹınbǝɹ puıʞuɐɯ ɟo suoıuıdo ǝɥʇ oʇ ʇɔǝdsǝɹ ʇuǝɔǝp ɐ 'ɯǝɥʇ ǝlʇıʇuǝ poƃ s,ǝɹnʇɐu ɟo puɐ ǝɹnʇɐu ɟo sʍɐl ǝɥʇ ɥɔıɥʍ oʇ uoıʇɐʇs lɐnbǝ puɐ ǝʇɐɹɐdǝs ǝɥʇ 'ɥʇɹɐǝ ǝɥʇ ɟo sɹǝʍod ǝɥʇ ƃuoɯɐ ǝɯnssɐ oʇ puɐ ɹǝɥʇouɐ ɥʇıʍ ɯǝɥʇ pǝʇɔǝuuoɔ ǝʌɐɥ ɥɔıɥʍ spuɐq lɐɔıʇılod ǝɥʇ ǝʌlossıp oʇ ǝldoǝd ǝuo ɹoɟ ʎɹɐssǝɔǝu sǝɯoɔǝq ʇı sʇuǝʌǝ uɐɯnɥ ɟo ǝsɹnoɔ ǝɥʇ uı uǝɥʍ
ɐɔıɹǝɯɐ ɟo sǝʇɐʇs pǝʇıun uǝǝʇɹıɥʇ ǝɥʇ ɟo uoıʇɐɹɐlɔǝp snoɯıuɐun ǝɥʇ
6771 '4 ʎlnɾ 'ssǝɹƃuoɔ uı
Hilarious!
 

Latest Discussions

Top