fajing

  1. A

    Yiquan/Dachengquan school in Ukrain, Kiyiv

    Hi everybody. Join our Yiqua/Dachengquan school. Yiquan/Dachengquan is an inner wushu style derived from Xingyiquan, Baguazhang, Luhebafa. Yiquan, “Yi” meaning Intent, “Quan” meaning to grasp that which has been scattered. Yiquan (Mind Boxing) Dachengquan (Great Achievement Shadow Boxing)...
Top