Album: SANCHIN KATA Okinawa Shorinjiryu Combat Karate Kobujutsu

#OKINAWA #SANCHIN #KATA #SHORINJIRYU #KARATE #SHINSHII # KENPO #KOBUJUTSU<br /> #COMBAT #DOJO #KUMITE #BUNKAI #SHIME

SANCHIN KATA Okinawa Shorinjiryu Combat Karate Kobujutsu

Updated Nov 7, 2015 - Taken at Kochinda, Yaese, Okinawa Prefecture, Japan
19120  
Loading Photos......
Loading Photos......
Shorinji_Bushi
#OKINAWA #SANCHIN #KATA #SHORINJIRYU #KARATE #SHINSHII # KENPO #KOBUJUTSU
#COMBAT #DOJO #KUMITE #BUNKAI #SHIME
Taken at Kochinda, Yaese, Okinawa Prefecture, Japan

Share This Page